Sikkerhetssystem

Sportsflyging i Norge skjer iht gjeldende sikkerhetssystem også kalt Mikroflyhåndboken.

Gjeldende versjon av denne finnes på Norges Luftsportsforbunds webside.

Følgende utdrag fra Mikroflyhåndboken beskriver sikkerhetssystemet:

1.0 INNLEDNING
Luftfartstilsynet (LT) har fastsatt at all luftfart i Norge skal skje på en sikker og
samfunnstjenlig måte, jfr forskrift om flyging med mikrolette fartøy (BSL D 4-8) § 1.
Begrepet «sikker og samfunnstjenlig luftfart» vil være styrende for praktiseringen av det
regelverket som gjelder for mikroflyging i Norges Luftsportforbund (NLF).

1.1 SIKKERHETSSYSTEMET
1.1.1 DEFINISJON
Med sikkerhetssystem menes et samlet og helhetlig system for de ulike luftsportsaktivitetene i
NLF. Systemet skal være grunnlaget for utøvelsen av de ulike aktivitetene, og all aktivitet
skal skje i samsvar med dette.
Ansvarlig for sikkerhetssystemet er NLFs generalsekretær.

1.1.2 OVERORDNEDE REFERANSER
Sikkerhetssystemet er basert på følgende lover, forskrifter, bestemmelser mv, for det som
relaterer seg til aktivitet med mikrofly:
Luftfartsloven (lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart)
Alle relevante bestemmelser om sivil luftfart (BSL-serien)
Lov for Norges Luftsportforbund (NLF)
Styreinstruks og delegasjonsreglement for NLF
NLF-håndbok (under utarbeidelse)
NLFs kvalitetshåndbok
Aeronautical Information Publication med gyldighet for Norge (AIP)
Aeronautical Information Circular med gyldighet for Norge (AIC)
Lenke til aktuelle dokumenter finnes i kapittel 3, samt på www.nlf.no

1.1.3 TILHØRENDE REFERANSER
Sikkerhetssystemet har et sett med tilhørende referanser som tekniske krav, operative
instrukser, fagpensum, sjekklister, kontaktlister, tollbestemmelser med videre som kan være
gjenstand for endringer mellom oppdateringer av sikkerhetssystemet, beskrevet i
Mikroflyhåndboken.
Mange av disse lenkene omfattes av Luftfartstilsynets godkjenning av Mikroflyhåndboken, og
de lenkene som har relevans til det operative og tekniske kan ikke endres eller gjøres mindre
strenge uten en forhåndsgodkjenning av Luftfartstilsynet.
Kapittel 1 Sikkerhetssystemet Side 3 av 6 Mikroflyhåndboken 7

1.1.4 KRAV TIL SIKKERHETSSYSTEM
Flyging med mikrolette luftfartøy er bare tillatt innenfor rammene av en organisasjon som
driver i samsvar med et sikkerhetssystem som organisasjonen har fått godkjent av
Luftfartstilsynet. Sikkerhetssystemet skal i henhold til BSL D 4-8 inneholde:
a) plan for utdannelse av flygere av mikrolette luftfartøy og opprettholdelse av deres
kunnskaper og ferdigheter,
b) regler for utstedelse og fornyelse av kompetansebevis, samt for tilbakekall av
kompetansebevis ved flyging med mikrolette luftfartøyer i strid med forskrifter eller
sikkerhetssystemet,
c) operative instrukser og sikkerhetsbestemmelser for ulike typer flygninger med
mikrolette luftfartøyer,
d) prosedyrer for rapportering til organisasjonen av avvik fra bokstav a til c, og
e) system som sikrer at planer med videre som nevnt i bokstav a) til d) blir utviklet og
etterleves
Videre består det av:

 1. Rutiner for validering/godkjenning av teoretisk og praktisk kompetanse for
  utenlandske mikroflygere som kommer til Norge for å utøve mikroflyging
 2. Tekniske bestemmelser om konstruksjon og vedlikehold
 3. Plan for registrering og undersøkelser av hendelser, uhell og ulykker
  Mikroflyaktiviteten i Norges Luftsportforbund skal skje i samsvar med det godkjente
  sikkerhetssystemet. En endring i sikkerhetssystemet vil kreve ny godkjenning.
  Norges Luftsportforbunds godkjenning gjelder for all mikroflyaktivitet i NLFs regi, for
  tilsluttede klubber og dens medlemmer/mikroflyutøvere.